2011. szeptember 15., csütörtök

Mit jelent a LEMMA?


* lemma: [gör. 'felvetés']

1. nyelvt. szótő, szótári címszó
2. mat. segédtétel, valamely mat.-i tétel bizonyításához szükséges kisegítőtétel
3. fil. segédtétel filozófiai levezetésben, vezérszó, jelmondat
4. megszállottság, ihletettség /Vetus Testamentum/

Részletesebben:
Lemma = szótő, segédtétel, vezérszó, jelmondat, szócikk, toklász, burok, hüvely
Az ógörög szó λῆμμα (lēmma) a λαμβάνω szóból (lambanō,“I take”, „fogok, megfogok, felfogok”) ered.
Többes szám lemmas vagy lemmata
  • szótő (nyelvészet): lexikonokban pl. – ének ennek a lemmának a lexémái az énekel, énekelve, énekes stb.
  • segédtétel, vezérszó:
Filozófia, Logika: segédtétel filozófiai levezetésben, vezérszó
Matematika:
a lemma olyan bizonyított állítást jelent, amely nem elsősorban önmagában érdekes, viszont fontos építőkő más tételek bizonyításában. Technikailag nem különbözik a feltevéstől (proposition) és a tételtől (theorem).
A lemma, a feltevés és a tétel közti különbség: lemmának nevezik a legátfogóbb, legteljesebb matematikai bizonyításokat, amit a feltevés, tétel fogalmak nemigazán fednek. Hierarchikus fontossági sorrendben így nézne ki: lemma, tétel, feltevés.

Fundamentális lemma
  • toklász:
Növénytan: A pázsitfűfélék családja - Poaceae (Gramineae) - közel 10.000 fajával az egész Földünket benépesítik. Így hazánkban is, igen népes családdal rendelkeznek. Négy fő nemzettségre korlátozik a díszgyep, illetve a minőségi felhasználásra termelt pázsitfűfélék.
Virágzat: A pázsitfüvek virágzata összetett füzérvirágzat, mely többnyire kalász vagy buga . Egyes virágok a kalászka-padkákon foglalnak helyet. A virágzatok alapelemeit, a részvirágokat kalászkák, vagy füzérkék (spicula) építik fel. Rendszerint két, de lehet egy, három vagy négy fellevél, ún. pelyva (palea) borítja. Ezeken túl minden virágot két toklász is fed, amelyek közül a külső fellevél, a belső lepel eredetű. A toklász szerepe mag védelme (lemma). A külső toklász gyakran szálkás (más elnevezéssel) bajusz. A toklászok a kalásztengelyen, kalászorsón állnak. A toklászok tövében két apró, pikkelyszerű lepelserte (lodicula) is megtalálható, amelyek szintén a lepellevelekből származnak.

 
Toklász (lemma) 
A pázsitfüvek virágját körülvevő, rendszerint 2 előlevélke, amelyek a virágatkaró szerepét töltik be.
ld. forrás

"< lemma >"
Szótárkészítési eszközök
(...) A toldalékoló magyar nyelv esetében a kiválasztott szövegben előforduló szavakat először meg kell fosztani a végződésektől, lemmatizálni kell, hogy megkapjuk a szótövet (lemma). Ezek válhatnak azután szócikkekké (lexéma). Maguknak a jelentéseknek a megadása sem egyformán történik az adott szó szófajától függően, mivel főnevek esetében valószínűleg definíciót használunk, igék és melléknevek esetében pedig szinonimákat. A szavak szótári alakra való lepusztítását lemmatizáló program segítségével végezzük el, az ilyen programok képezik az alapját a számítógépes helyesírásellenőrzésnek. (...)
ld. forrás

Pszicholingvisztika: (...) Egy adott kifejezéshez tartozó lemma a szemantikai és szintaktikai jellemzőket foglalja magába, a lexéma vagy szóalak pedig a morfológiai és fonológiai jellemzőket. A lexikonból először a aktiválódik, a szóalak csak utána.
A lexikális hozzáférés két szintje során (vö. 2. fejezet) a szemantikai és a szintaktikai jellemzők elérése megelőzi a fonológiai specifikációt; vagyis a előbb aktiválódik, mint a lexéma. A spontán beszédprodukció, közelebbről az izé használatának vizsgálata során, az izé szerkezetbe-ágyazottságából, toldalékoltságából arra következtethetünk, hogy a még elő nem hívott elem lemma -szinten már elérhető volt akkor, amikor a megnyilatkozás szintaktikai megformálása történt, az elem csupán lexémaszinten nem volt elérhető. Már itt lehetősége nyílik a beszélőnek azonban arra, hogy a lemmát a megnyilatkozásba illessze, a „pótlexémaként” funkcionáló izé segítségével. Attól függően, hogy a kérdéses lemmához tartozó lexéma elérhető-e a beszélő számára, a megnyilatkozás további részében vagy ez a bizonyos lexéma fog megjelenni, vagy – ennek hiányában – a jelentés körülírása. (...)
ld. pdf. forrás

 
Más lemmás szavak:

oolemma = Az oocyta plazmamembránja. G. oon, tojás, + lemma, burok (oocyta = A petesejt fiatal alakja. G. oon, tojás, + kytos üreges (sejt)).
ld. forrás
 
epilemma = Az idegrostokat végződésük körül borító kötőszövetes hüvely. (epi- + lemma, hüvely, burok)
ld. forrás

dilemma = kényszerű választás két egyformán kedvező vagy kedvezőtlen lehetőség között
Görög logikai szakszó (dilémma), tkp. ‘kettős tétel’, a di- (‘kettős’) és lémma (‘feltételezés’) elemekből, utóbbi a lambanó (‘felfog’) származéka.
ld. forrás

trilemma 
sublemma
tetralemma 


http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1lis%3AKeres%C3%A9s&search=lemma&go=Menj